ورود |  ثبت نام |  نقشه وب سایت
دوشنبه 31 خرداد 1400
انواع کیلر پلی اورتان

  /  کیلر پلی اورتان مات

 // کیلر پلی اورتان براق

                           کیلر پلی اورتان مات                        

 

هاردنرکیلرپلی اورتان

دستورالعمل کاربرد:

-    آماده سازی سطح کار:اعمال کیلرپلی اورتان مات برروی سطحی که با سیلرپلی اورتان پوشش شده است، انجام می گردد.

-    کیلرپلی اورتان مات راباهاردنرکیلرپلی اورتان به نسبت 2 به 1 مخلوط نموده ودرصورت نیازبه رقیق نمودن ازتینرپلی اورتان به مقدارلازم اضافه می نمائیم وبعد از 20-15 دقیقه برروی سطح کار اعمال می نمائیم.

برای ایجاد شرایط کیفی مطلوبترلایه ها را به فاصله 15 دقیقه اعمال می نمائیم.

نکته: دوجزء مخلوط شده (کیلر و هاردنر) بایستی در کمتر از 6-4 ساعت مورد مصرف قرارگیرند.

موارد استفاده:

شرایط نگهداری:

توجه:

در صنایع مبلمان و انواع سطوح چوبی


دور از نور مستقیم خورشید در دمای کمتر از 25 درجه سانتیگراد، یکسال قابل مصرف می باشد.                                                                                  

بعد از هر بار مصرف درب ظرف راکاملاً ببندید.    

موارد ایمنی:این محصول باید از جرقه شعله و حرارت دور نگه داشته شود.در هنگام رنگ امیزی در محیط های بسته تهویه مناسب فراهم شود. هنگام رنگ امیزی از وسایل ایمنی مانند دستکش و ماسک استفاده شود .در صورت تماس رنگ یا حلال با چشم باید با اب شستشوی کامل داده و سریعا به پزشک مراجعه شود.کیلرپلی اورتان براق

 

هاردنرکیلرپلی اورتان

دستورالعمل کاربرد:دستورالعمل کاربرد

-    آماده سازی سطح کار:اعمال کیلرپلی اورتان براق برروی سطحی که با سیلرپلی اورتان پوشش شده است،انجام می شود.

-    کیلرپلی اورتان براق  راباهاردنرکیلرپلی اورتان  به نسبت 2 به 1 مخلوط نموده ودرصورت نیازبه رقیق نمودن ازتینرپلی اورتان به مقدارلازم اضافه می نمائیم وبعد از20-15 دقیقه برروی سطح کار اعمالمی نمائیم.برای ایجاد شرایط کیفی مطلوبترلایه ها را به فاصله 15 دقیقه اعمال می نمائیم.

موارد استفاده:

شرایط نگهداری:

توجه:

در صنایع مبلمان وانواع سطوح چوبی


دور از نور مستقیم خورشید در دمای کمتر از 25 درجه سانتیگراد، یکسال قابل نگهداری است.  

دور از دسترس کودکان قرار دهید. بعد از هر بار مصرف درب ظرف را کاملاً ببندید.   

نکته: دوجزء مخلوط شده (کیلر وهاردنر)بایستی در کمتر از 6-4 ساعت مورد مصرف قرارگیرند.

توجه: این دستورالعمل کاربردی باتوجه به تجربیات فنی متخصصین شرکت تهیه شده است.لذادر شرایط مختلف، مسئولیت بررسی وانطباق محصول با ویژگیهای خاص مورد نیاز بعهده خریدار یا کاربر می باشد.

نکات ایمنی:این محصول باید از جرقه شعله و حرارت دور نگه داشته شود.در هنگام رنگ امیزی در محیط های بسته تهویه مناسب فراهم شود.هنگام رنگ امیزی از وسایل ایمنی مانند دستکش و ماسک استفاده شود.در صورت تماس رنگ یا حلال با چشم باید با اب شستشوی کامل داده وسریعا به پزشک مراجعه شود.